NL

EN

DE

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Worktrainer B.V. gevestigd te Harmelen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64735656.

Algemeen

Op alle met Worktrainer afgesloten overeenkomsten – verkoop en levering van producten, bestellingen, service, installeren, afhalen, ruilen, reparatie – zijn, bij uitsluiting van de voorwaarden van de wederpartij van Worktrainer of de opdrachtgever – hierna gezamenlijk aangeduid als “koper” , deze voorwaarden van toepassing.

Retouren

De koper is gerechtigd het bij Worktrainer gekochte product te retourneren waarbij het volgende van toepassing is;

 1. Het op de website van Worktrainer in te vullen formulier dient door koper te worden ingevuld binnen 14 dagen na de datum van aflevering.
 2. Het product dient aansluitend binnen maximaal 14 dagen – voorzien van een retour nummer -in de originele  verpakking, geheel compleet en onbeschadigd en vrij van gebruikssporen, te worden geretourneerd naar Worktrainer, O.V.V. Retour nummer………., Techniekweg 1a, 3481MK Harmelen. 
 3. Retourneren geschiedt voor rekening en risico van de koper.
 4. Indien het product voldoet aan hetgeen hiervoor onder 1. is vermeld , zal de koopsom binnen 8 dagen op het aangegeven banknummer worden teruggestort.
 5. Indien het product niet in de originele staat wordt geretourneerd, vrij van gebruikerssporen en van beschadigingen, incompleet is, of niet in de originele verpakking wordt terugbezorgd, zal maximaal 75% van de koopsom worden terugbetaald, afhankelijk van de mate waarin vorenstaande van toepassing is.

Koop op proef

Indien bij de aankoop is bedongen dat de koper het product op proef koopt, heeft hij gedurende 14 dagen na aflevering het recht het product te retourneren, met inachtneming van het navolgende.

 1. Uiterlijk op de 14de dag na aflevering dient koper per mail retour@worktrainer.nl kenbaar te maken, dat hij de koop ongedaan wil maken en hij het product wenst te retourneren.
 2. Het product dient aansluitend binnen maximaal 14 dagen in de originele  verpakking, geheel compleet en onbeschadigd, te worden geretourneerd naar Worktrainer, O.V.V. Order nummer ….., Techniekweg 1a, 3481MK Harmelen. 
 3. Het retourneren is voor rekening en risico van de koper.
 4. Indien niet binnen de termijn als bedoeld in l. van dit artikel wordt gemeld, dat de koop ongedaan wordt gemaakt en het product zal worden geretourneerd, zal koper de koopsom op een termijn van 14 dagen betalen.

Betalingstermijnen

Voor bedrijven en instellingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen en particulieren dienen bij aflevering te betalen. Opschorting of verrekening is niet toegestaan. Bij overschrijding is Worktrainer gerechtigd de wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen als mede de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

Verzendinformatie

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij je af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 15.00 uur worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Het lukt ons echter niet altijd om dit na te komen. Soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van jouw bestelling iets langer duren. Op de productpagina staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij je hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten en levertijden worden per product weergegeven op de productpagina’s. Levering verloopt via de pakketbezorging, t.w. DHL Parcel en DPD pakketservice. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

Klarna Betalingsmethode

Om je de betaalmethode van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen jouw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden kunnen afstemmen. Deze overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna’s eigen privacyverklaring.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Worktrainer geleverde producten blijven haar eigendom tot het moment, waarop alle facturen volledig zijn betaald. Doorverkopen of in zekerheid geven is niet toegestaan, zolang de producten niet zijn betaald. Worktrainer heeft het recht, na sommatie, onbetaalde producten terug te halen en koper zal daartoe alle medewerking verlenen.

Bezorging / beschadiging

Alle door Worktrainer verkochte producten zullen op het door koper aangegeven adres worden afgeleverd en/of op locatie worden gemonteerd en afgesteld. Worktrainer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade – bijvoorbeeld aan deurposten, muren, trappen en andere eigendommen of voorwerpen – toegebracht of ontstaan bij het afleveren en plaatsen in de ruimte, aangegeven door koper, waar de producten door Worktrainer moeten worden gemonteerd en afgesteld.

Garantie

Worktrainer vertrekt de navolgende garantie;

 • Zit-Sta bureau; 3 jaar.
 • Bureaufietsen waaronder Deskbikes; 12 maanden.
 • Swoppers; 3 jaar. 

Alle overige producten; de garantie verstrekt door de fabrikant of importeur in de EU en zoals vermeld en uiteengezet op de bij het product verstrekte gebruiksaanwijzing en/of de verpakking.
–   De garantie geldt niet voor slijtage door normaal gebruik of voor onoordeelkundig gebruik en vervalt als de koper zelf aan het product manipulaties heeft verricht.
–   De garantie behelst vervanging van niet functionerende onderdelen, of naar het uitsluitende oordeel van Worktrainer, algehele vervanging van het product.

Klachten

Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot Worktrainer. Indien de klachten niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of Worktrainer een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Worktrainer als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Gebruik en aansprakelijkheid

 • Het gebruik van de door Worktrainer geleverde producten is voor eigen risico van de koper of de personen die het door koper gekochte producten gebruiken.
 • Iedere aansprakelijkheid voor schade, ontstaan bij het gebruik van de geleverde producten is uitgesloten. Onder schade wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan, lichamelijk letsel, of welke andere vorm van lichamelijke schade dan ook, ongemakken, kwetsuren of blessures, zo mede bedrijfsschade, productiviteitsverlies,  vermogensschade of gevolgschade, alles in de meest ruime zin en in welke vorm dan ook ontstaan of hoe dan ook genaamd.
 • Ingeval Worktrainer aansprakelijk blijkt te zijn, is in alle gevallen haar aansprakelijkheid beperkt tot dat bedrag, wat haar Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar gehouden is uit te keren en indien er geen uitkering zal worden gedaan, terwijl Worktrainer wel aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan de door koper betaalde koopprijs.
 • Aansprakelijkheid voor schade  ten gevolge opzet of grove schuld van Worktrainer of haar personeelsleden of door haar ingeschakelde hulppersonen, wordt uitgesloten.
 • De geleverde producten vallen niet onder de werking van de Richtlijn Medische hulpmiddelen, Klasse 1.
 • Gebruikers dienen zich bij ziekte, handicap, blessures, ongemakken of gezondheidsproblemen door een arts of fysiotherapeut te laten bijstaan en adviseren.
 • Koper dient Worktrainer te vrijwaren voor claims verband houdende met het gebruik door derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle overeenkomsten met de wederpartij van Worktrainer worden beheerst door het Nederlandse recht. De bevoegde rechter is de rechter in de Rechtbank Midden- Nederland, tenzij Worktrainer er voor kiest de procedure te starten vor de rechter van de woonplaats van de koper.